میلاد گراوند

(miladgeravand )

میلاد گراوند

1 هفته و 5 روز قبل

وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود، ولی ما اغلب با تاسف به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمیبینیم.