امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • تو اگر ماه باشی
من آن تڪ ستاره ے عاشقـی هستم
 ڪه با فروغ تـنِ تو جان می گیرد
تو اگر بـاران باشی
 • تو اگر ماه باشی
  من آن تڪ ستاره ے عاشقـی هستم
  ڪه با فروغ تـنِ تو جان می گیرد
  تو اگر بـاران باشی
  من آن تڪ قطره ی آبــے هستم
  ڪه بر دامنِ برڱِ گل یاسِ پشت پنجره ات می نشیند
  تو اگر بهار باشی
  من آن تڪ گل نو شڪفته اے هسـتم
  که در باغچه ے دلت می ـشڪفد
  تو اگر عشق باشی
  من آن تڪ خالِ قرمـز
  برروی برگ برنده ے زندگیت می شوم....
  تو اگــر...
  تو فــقط باش!
  من خودم دنیایت میشوم ..