امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • بیا پَر بگیریم فراتر از مرز آرزوها
بیا بامن تو پرواز کن
بال به بال هم
دور از این غم ها
بیا با هم
 • بیا پَر بگیریم فراتر از مرز آرزوها
  بیا بامن تو پرواز کن
  بال به بال هم
  دور از این غم ها
  بیا با هم کوچ کنیم فراتر از رویا
  پرواز را زندگی کنیم
  زندگی را معنا
  بیا عاشق شویم دل ببندیم بی انتها
  دلتنگی را زهر کنیم در کام شکست ها
  بیا با من برقص دست در دست
  رقص کنان با من مَستِ مَست

  "پیش به سوی خلق یه روز بی نظیر"