امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 6 روز قبل [محفل خوبان]
  • گفتم بیا و خودت را  به مرزهای تنم رسان 
با نگاهت به  جنونم رسان ...
بگو دوستت دارم ...
و لبانم را
  • گفتم بیا و خودت را به مرزهای تنم رسان
    با نگاهت به جنونم رسان ...
    بگو دوستت دارم ...
    و لبانم را به خنده باز کن ..