نگین mirbozorgi

(nafasi )

نگین mirbozorgi

1 هفته و 6 روز قبل [❤عطــرتــــــو❤]

زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئشنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئبه لام هه رگیزکه س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ