queen anosha

(queen_anosha )

queen anosha

1 هفته و 5 روز قبل
  • وه آن تویی و یا مه گردون و یا خیال

ماهی که گاه گاه به بالای بام تست

جانم فدای زلف تو آندم که پ
  • وه آن تویی و یا مه گردون و یا خیال

    ماهی که گاه گاه به بالای بام تست

    جانم فدای زلف تو آندم که پرسمت

    کاین چیست موی بافته، گویی که دام تست