tosk_a Ra

(tosk_a )

آشپزی‌خیلی‌جذابه‌ولی‌به‌شرطی‌که‌بعدش‌ظرفا‌رو‌بندازی‌دور‌آشپزخونه‌رو‌هم‌آتیش‌بزنی:/????????‍♀️

  • شهاب تبریزی : خوب دیگه .از ظروف یکبار مصرف استفاده میکنیم ولی تو پخت و پز چی ؟باسه اونهارا همسر با مادر با برادر میشوره ..شما وقت غذا درست کن. خخخخخخ

    3 روز پیش و 5 ساعت قبل