مهدی ❤️

(frankkwest )

مهدی ❤️

2 هفته پیش و 3 روز قبل
  • هر انسان در طول زندگی خود7500حیوان را می‌خورد!

یک انسان به طور میانگین تا سن70 سالگی 11 گاو، 27 گ
  • هر انسان در طول زندگی خود7500حیوان را می‌خورد!

    یک انسان به طور میانگین تا سن70 سالگی 11 گاو، 27 گوسفند و 2400 مرغ را به طور کامل میخورد.
    ‌   ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏