Sia Razi

(sardar )

Sia Razi

1 هفته و 3 روز قبل

گریه نکن خواهرم
در خانه‌ات درختی خواهد رویید
و درخت‌هایی در شهرت
و بسیار درختان در سرزمینت
و باد پیغام هردرختی را به درخت دیگر
خواهد رسانید
و درخت‌ها از باد خواهند پرسید :
در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی ؟