Sia Razi

(sardar )

Sia Razi

1 هفته و 3 روز قبل

باشد که روزگار ظلم به سر آید
و آفتاب برآید و حقیقت
در چهره‌ی مردم بدرخشد
و عشق آن سپیده دمی گردد که
به سوی آن گام برمی‌داریم

فروغ