حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 16 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /قالی را چو شعر بافتی/
چه عالی گفتی
با چه حالی گفتی
بند بند مرا دار قالی گفتی
گلفشانی گفتی
با ن
 • /قالی را چو شعر بافتی/
  چه عالی گفتی
  با چه حالی گفتی
  بند بند مرا دار قالی گفتی
  گلفشانی گفتی
  با نشانی گفتی
  مرا طرح زدی روی قالی گل قالی بافتی
  چه عالی بافتی
  شعر را سطر سطر روی قالی کاشتی
  واژه را رنگ قالی ساختی
  مرا ضرب زدی ضرب پیاپی بافتی
  شور فشانی گفتی
  جوشش شعر در قالی موج عالی گفتی
  صاف بر تخت روان قالی انداختی
  هنر را پل زدی بنای ساختار قالی بافتی
  خوش نشانی گفتی
  گلفشانی گفتی
  صنمو سرو و گل و سوسنو سنبل به زدن از شعر گل بر دل قالی بافتی
  شاعر-حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...