حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 15 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /خط اعتدال وسط خط شعر/
نه تسلسل مدار میگردم
نه سمبولیسم خواه فقط مینگرم
نه سفسطه وار دور فلسفه چا
 • /خط اعتدال وسط خط شعر/
  نه تسلسل مدار میگردم
  نه سمبولیسم خواه فقط مینگرم
  نه سفسطه وار دور فلسفه چالش بر انگیزم
  نه از آن سمت فلسفه میفتم نه از این سمت آن
  چند اپیزود بهم ریخته در شعر حل شده در تفکر برون قرنی بیست و یک
  نه خورده بورژوایم نه اسیر دست نوستالوژی شدهمیان تمام نوستالوژی هایم خط اعتدالست
  درون فقر خورده ی تاریخ میگردم خورده خورده میخورند بورژواهای گاز زده از تاریخ
  شریان جاری از پمپاژ قلب بر تکامل خون بر مغز مداد
  مداد از درون فکر جوهره ی کمال
  رگهای باز حیات و روح از زندگی
  جسم از ماده و روح از زندگی
  چرخش پیش برنده روح از جسم سنگین یا سبک
  صدای ممتد سوت قطاری سمت زندگی
  حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...