حسام الدین شفیعیان

(h1363 )

حسام الدین شفیعیان

5 روز پیش و 17 ساعت قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • /سکوت سمفونی زمین/
نت های باران زده
فالش در هم نت را تنگ ماهی غم زده
دو دو های بد ضرب زده
می می
 • /سکوت سمفونی زمین/
  نت های باران زده
  فالش در هم نت را تنگ ماهی غم زده
  دو دو های بد ضرب زده
  می می های ریتم را بر هم زده
  سو سو های سو سو زده
  فا فا های خط ریتم را آهنگ زده
  سی سی های چندو چند عقب تر بر هم زده
  شور ریتم آهنگ را تم های کند بد گوش نواز بر هم زده
  دفتر سمفونی را بازکن فلوت باس را تند تند فوت زده
  سه تار ماتم سه تار کم زده تار را محکم چنگ آهنگ زده
  سمفونی گیج و ماتم زده کودک صلح باروت خورده صدایش آهن زده
  فشنگ تار زده قلب را آهن زده
  صلح را آتش آتش را صلح زده
  نوازنده را اشک نت را خیس آهنگ را فالش بر هم زده
  شیپور تلمپتی صدای بیدار باش را میشنوی
  جهان قلب بیداری بشو جهان زخم زده چسب را مرحم زده
  بالای تمامی نت ها خط خوانا را ناخوانا زده
  ماه را با دست کنار بکش زمین سمفونی طلوع هست
  شاعر-حسام الدین شفیعیان

  • /فرعون/ فرعون در پاسخ می‌گوید که ما از آنها برتریم و نخواهیم گذاشت که بنی‌اسرائیل رشد کنند- «و مردی از دورترین [نقطه] شهر شتابان آمد [و] گفت: ای موسی! اشراف و سران [فرعونی] درباره تو مشورت می‌کنند که تو را بکشند! بنابراین [از این شهر] بیرون برو که رفتن به پست...

  • /فرعون/ فرعون در زمین برتری طلبی را پیشه‌ خود ساخت و استکبار را شعار خود قرار داد «آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژه من نیست و این نهرها از زیر [کاخ های] من به فرمان من روان نیستند»؟ مگر حکومت مصر از آن من نیست، مگر این همه آبادانی را من ایجاد نکردم. رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -5 رفتن به پست...

  • بازسازی چهره فرعون -4 رفتن به پست...