آرمان déplacé ...

(arman_01370 )

آرمان déplacé ...

5 روز پیش و 21 ساعت قبل [بازنشر از ناصر پاشایی الوندی]

توی یک محله
تمام ماشین هاش چراغ چپ ندارن
چون چراغ چپ یکی از اونا شکسته بایدب رای همه بشکنه
توی یک محله هم همه مردمش کچل هستن
چون یک بچه سرطان داره مونداره
چون با بد بدی کنی فرق چیست؟!