آرمان déplacé ...

(arman_01370 )

آرمان déplacé ...

5 روز پیش و 20 ساعت قبل [ققنوس عشق]

مردا تو قرار اول آنچناﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ فلسفی ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺯﻧﺪگی میﭘﺮﺳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ الهی قمشه ای ﻫﻢ ﺑﭙﺮسی هنگ میکنه

ﻭﻟﯽ بعد ازدواج تنها سواﻟﺸﻮﻥ ﺍﻳﻨﻪ: ﺷﺎﻡ چی ﺩﺍﺭﻳﻢ ؟