mahnaz ..

(margaritl )

mahnaz ..

2 هفته پیش و 2 روز قبل
 • و خاطرات …
نه مجال گریز می‌‌ دهند
نه رخصت خلوتی
خاطرات روح تو را می درند
در رخوت سرد روزهایت
چن
 • و خاطرات …
  نه مجال گریز می‌‌ دهند
  نه رخصت خلوتی
  خاطرات روح تو را می درند
  در رخوت سرد روزهایت
  چنان بارانی ات می‌‌ کنند
  که برگ ریزان سهم تو می شود
  خاطرات از تو و لحظه‌ هایت عبور می‌‌ کنند
  می دوی
  و می‌ دوند
  و نمی دانی کدامیک زنده تر است
  نیکی‌ فیروزکوهی