mahnaz ..

(margaritl )

mahnaz ..

2 هفته پیش و 4 روز قبل
  • اصرار بر روی سه باور عمده (من باید...!، تو باید...! و جهان و شرایط زندگی من باید...!)
 موجب اضطراب،
  • اصرار بر روی سه باور عمده (من باید...!، تو باید...! و جهان و شرایط زندگی من باید...!)
    موجب اضطراب، خشم و افسردگی ما می شوند.
    بایدها، نبایدها، حتمن های مطلق، بایست ها و نمی بایست ها و مجبور بودن ها
    همگی در صورتی که به عنوان توقع هایی مطلق، مبنی بر متفاوت بودن شما،
    دیگران و جهان به کار می روند، خودگویه هایی زیانبار هستند.