وحید حمزه ء

(vahid77 )

وحید حمزه ء

1 ماه

****گذرم تا به در خانه ات افتاد حسین
خانه آباد شدم خانه ات آباد حسین

اباعبدالله اباعبدالله اباعبدالله
بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری

من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم
اباعبدالله اباعبدالله اباعبدالله

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
زیر علمت امن ترین جای جهان است***