حامد ر...

(hamed3616 )

حامد ر...

4 روز پیش و 2 ساعت قبل [نگاه تو]

چقدرصبح رادوست دارم
نفس عمیق می ڪشم

وبایڪ"بسم الله"
روزم را آغاز میڪنم

و بہ شڪرانہ هرآنچہ خدایم داده
شادمانم ومهرباني میڪنم

ڪہ خدا مهربانے را دوست دارد