اذر ۱۳۴۵

(azar1345 )

اذر ۱۳۴۵

6 روز پیش و 8 ساعت قبل

بدون خداحافظی رفتی و والی
من پنجره رو تا قیامت باز میزارم
تا اگه روزی از پیچ و خم کوچه
اوندی برلی من دست تکون بدی