سیدجواد حسینی

(pakdel5javad )

سیدجواد حسینی

6 روز پیش و 8 ساعت قبل [خدا و عشق]
  • ما خدا را داریم
به ازای هر آنچه که نداریم..
  • ما خدا را داریم
    به ازای هر آنچه که نداریم..