اذر ۱۳۴۵

(azar1345 )

اذر ۱۳۴۵

6 روز پیش و 8 ساعت قبل

گاهی وقتا تو دعوا
بزاری اون فحش هاش رو بده
بهونه گیری هاش رو به جون بخری
تو هم باید سکوت کنی و
فقط نگاهش کنی و بعد که تموم شد اروم و آهسته
بغلش کنی و در گوشش بگی
با من نجنگید من دوست دارم