نکهت رهسپار

(naghhat )

نکهت رهسپار

2 روز پیش و 23 ساعت قبل
 • خدا ترا به غم ای شوخ مبتلا نکند
اسیر پنجهٔ اندوه و غم چو ما نکند
بیا طبیب دل دردمند عاشق باش
که د
 • خدا ترا به غم ای شوخ مبتلا نکند
  اسیر پنجهٔ اندوه و غم چو ما نکند
  بیا طبیب دل دردمند عاشق باش
  که دست غیر به درد دلم دوا نکند
  تو کرده یی به غم عشق مبتلا دل ما
  برو نصیب دلت درد و غم خدا نکند
  به حق خون دل کشتگان راه وفا
  خدای عشق ترا کشتهٔ وفا نکند

  • به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور حور فردا که چنین روی بهشتی بیند گرش انصاف بود معترف آید به قصور شب ما روز نباشد مگر آن گا رفتن به پست...

  • هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر که من از دست تو فردا بروم جای دگر بامدادان که برون می‌نهم از منزل پای حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر زان که هرگز به جمال تو در آیینه وه رفتن به پست...

  • بیا و جوش تمنای دیدنم بنگر چو اشک از سر مژگان چکیدنم بنگر ز من به جرم تپیدن کناره می کردی بیا به خاک من و آرمیدنم بنگر گذشته کار من از رشک غیر شرمت باد به بزم وصل تو خود را ندیدنم بنگر شنیده ام که نبینی و ناامید نیم ندیدن تو شنید رفتن به پست...

  • جانم بلب آمد و نیامد از دل هوس لب تو بیرون بر بوی وصالت ای جفا جو عمری بهوس دویدم اکنون چون دست نمیدهد وصالت دست من و دامن خیالت رفتن به پست...