KAREN T.M

(karen-2 )

KAREN T.M

4 روز پیش و 22 ساعت قبل [سخنگاه]
  • اولین زن انگلیسی که مسلمان شد!
  • اولین زن انگلیسی که مسلمان شد!

    • تا اوایل دهه 60 تعداد امامزاده ها حدودا 2 هزار 500 تا بود تا سال 99 تعداد شون به 11 هزار و 700 تا رسید یعنی تکثیر شدن!!!هرچند اوقاف یع تعدادشون چون تشخیص داد فیک هستن تخریب کرد ولی مشخصه وضعیت امامزاده ها نیاز به یه برسی اصولی و تاریخی داره! (soal) رفتن به پست...

    • مریم خدار حمی (بازیگر) رفتن به پست...

    • (volek) (volek) رفتن به پست...

    • (soal) (soal) رفتن به پست...