hamed ...

(arminarco2 )

hamed ...

2 روز پیش و 10 ساعت قبل [خدا و عشق]
 • آرامش یعنی …
میان صدها مشکل …
خیالت نباشد
لبخند بزنی چون می‌ دانی
خدایی داری که هوایت را دارد …
 • آرامش یعنی …
  میان صدها مشکل …
  خیالت نباشد
  لبخند بزنی چون می‌ دانی
  خدایی داری که هوایت را دارد …
  که با بودنش هم چیز حل می‌شود …