علی (بابک ) احمدی

(babahhadeseh )

علی (بابک ) احمدی

2 روز پیش و 18 ساعت قبل [شاعرانه های حادثه]
 • تو در دانشگاه سخاوت از واحد شرافت تجدید آورده ای 
همان روز که در برابر دیدگانم دستان کهنه رقیبم را
 • تو در دانشگاه سخاوت از واحد شرافت تجدید آورده ای
  همان روز که در برابر دیدگانم دستان کهنه رقیبم را با افتخار گرفتی
  و مرا ریشخند نمودی

  همان روز در مجلس شورای شقایق ها لایحه آوارگی من مساوی با آزادی
  خودت را به تصویب رساندی و تمامی خار های حاضر در مجلس به لایحه
  خیانت تو رای مثبت دادند

  هر روز از سرای عیش تو عبور می کردم و می دیدم که ناخن عفت می گرفتی
  تو عشق که نه حتی اصول و آداب هوس رانی را هم به سخره گرفتی
  دیر نیست روزی که ببینی رقیبم دستان رقیبت را با افتخار بلند کرده و به تمام
  هویت پوچت خواهد خندید

  علی احمدی (بابک حادثه)

  #نفرین_نامه />
  #آرشیو