علی (بابک ) احمدی

(babahhadeseh )

علی (بابک ) احمدی

2 روز پیش و 17 ساعت قبل [محفل خوبان]
  • ریاضیات یک دروغ پوشالی ست ...........

یک تن ز پیشم رفته اما این جهان خالی ست ...........


باب
  • ریاضیات یک دروغ پوشالی ست ...........

    یک تن ز پیشم رفته اما این جهان خالی ست ...........


    بابک حادثه