علی (بابک ) احمدی

(babahhadeseh )

علی (بابک ) احمدی

2 روز پیش و 18 ساعت قبل [❤عطــرتــــــو❤]
  • تیر با پر تیرکاری می شود ، دشمن باز شکاری می شود 

شعله را کبریت خود می پرورد ، شعله امّا جان او ر
  • تیر با پر تیرکاری می شود ، دشمن باز شکاری می شود

    شعله را کبریت خود می پرورد ، شعله امّا جان او را می خورد