علی (بابک ) احمدی

(babahhadeseh )

علی (بابک ) احمدی

2 روز پیش و 17 ساعت قبل [You-]
  • من باده خورم ولیک مستی نکنم 

الّا به قَدَح دراز دستی نکنم 


دانی غرضم ز می پرستی چه بُوَد؟؟
  • من باده خورم ولیک مستی نکنم

    الّا به قَدَح دراز دستی نکنم


    دانی غرضم ز می پرستی چه بُوَد؟؟

    تا من چو تو خویشتن پرستی نکنم