علی (بابک ) احمدی

(babahhadeseh )

علی (بابک ) احمدی

2 روز پیش و 19 ساعت قبل [خدا و عشق]
  • با جرم یک تبسّم گل را گلاب کردند 

ای گلرخان بدانید پایان داستان را 

#پریش
  • با جرم یک تبسّم گل را گلاب کردند

    ای گلرخان بدانید پایان داستان را

    #پریش