Anoosh .

(nooshiravan )

عشق را در همه جا پخش کن:
ابتدا داخل خانه ات ، به فرزندان و همسرت عشق بورز،
سپس عشق خود را به همسایگانت نثار کن، مبادا کسی نزد تو بیاید و بعد از رفتن بهتر و شادتر از قبل نباشد.
نمونه زنده مهربانی خداوند باش. باید مهربانی در چهره ات، مهربانی در چشمانت، مهربانی در لبخندت، مهربانی در برخوردت با دیگران موج بزند.

“مادر ترزا”

***