Zari ii

(zahra77 )
  • آدمها به چند دلیل از صمیمیت می ترسند.
1:باور دارند چیزی غیر قابل پذیرش در وجود آنهاست،خصوصیتی زننده
  • آدمها به چند دلیل از صمیمیت می ترسند.
    1:باور دارند چیزی غیر قابل پذیرش در وجود آنهاست،خصوصیتی زننده و نابخشودنی.بخش اعظم کمک درمانی به این افراد آن است که خود را به تمامی بر ما آشکارکنند و باز از سوی ما پذیرفته شوند.
    2:ترس از استثمار و سود برداری واقع شدن.
    3: ترس از ترک شدن.