Mehdi ❤️

(frankkwest )

Mehdi ❤️

1 هفته و 2 روز قبل
  • " اگر در حال صحبت کردن با شخصی بودید و هرکاری که شما میکردید او هم میکرد دو معنی دارد :

    ان شخص شدیدا به شما توجه میکند .
    ان شخص شدیدا درگیر احساس عاطفی یا جنسی به شماست .

    برای مثال اگر درحال صحبت کردن دست به سینه شدید و او هم دست به سینه شد این دو معنا را دارد "