آیسان الیاسی

(aaiissaann000 )

آیسان الیاسی

5 ماه پیش [♡هیلان♡]

- رشتت چیه ؟
+ کامپیوتر
- بیا چندتا آهنگ از شماعی زاده بریز تو فلشم
- من :|
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌