آیسان الیاسی

(aaiissaann000 )

آیسان الیاسی

5 ماه پیش [♡هیلان♡]

یبار سر سفره بابام پرسید مشکلی پیش اومده پسر به غذات دست نزدی؟
گفتم هیچی????
گفت خو باشه، برداشت غذای منم خورد????

معمولا تو فیلما اینجوری نمیشد!????????????????????

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌