آیسان الیاسی

(aaiissaann000 )

آیسان الیاسی

5 ماه پیش [♡هیلان♡]

چند روزه که حالت سرماخوردگی دارم ولی سرما نمیخورم...!

احتمالا ویروسا و گلبولای سفید از راه دور فقط به هم فحش میدن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌