آیسان الیاسی

(aaiissaann000 )

آیسان الیاسی

5 ماه پیش [♡هیلان♡]

پسره رفت تو کوچه دید داداش دوقلوش داره فوتبال بازی مکنه

محکم زد تو گوشش و گفت: تو اینجایی؟؟؟
مامان ۲دفه منو برده حموم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌