سایه صدرایی

(saye66 )

واقعا چرا فکر می کنید" تو رابطه نبودن " همون تنها بودنه؟
کسی که تو رابطه نیست،تنها نیست!
خانواده داره،کلی دوست و آشنا داره،
از همه مهمتر خودشو داره!
با خیال راحت میتونه رو پیشرفتش تمرکز کنه
و وقتی به یه سطح مناسبی رسید،
آدم مناسب انتخاب کنه
کجاش تنهاس که دلسوزی می کنید واسش؟!