Asra Manswr

(fanus )

Asra Manswr

1 هفته و 2 روز قبل [محفل خوبان]
  • گه در دل ما نشین چو اسرار و مرو
گه بر سر ما نشین چو دستار و مرو

گفتی که چو دل زود روم زود آیم
ع
  • گه در دل ما نشین چو اسرار و مرو
    گه بر سر ما نشین چو دستار و مرو

    گفتی که چو دل زود روم زود آیم
    عشوه مده ای دلبر عیار و مرو

    ????مولانا