Behnam Solid

(behnamsolid )

Behnam Solid

4 روز پیش و 8 ساعت قبل [نابهنگام]
 • نمی‌شود که تو باشی،
من عاشقِ تو نباشم.
نمی‌شود که تو باشی
درست همین‌طور که هستی
و مَن، هزاربار خ
 • نمی‌شود که تو باشی،
  من عاشقِ تو نباشم.
  نمی‌شود که تو باشی
  درست همین‌طور که هستی
  و مَن، هزاربار خوب‌تر از این باشم
  و باز، هزار بار عاشق تو نباشم ...
  نمی‌شود، می‌دانم!
  نمی‌شود که بهار از تو سبزتر باشد.

  • بدون عشق موسیقی وجود ندارد، بدون موسیقی، رویایی در کار نخواهد بود و بدون رویا، افسانه‌ای در کار نیست و بدون افسانه‌ها، از شجاعت خبری نیست و بدون شجاعت، هیچ‌کس قادر نیست بار غم را به دوش بکشد. رفتن به پست...

  • مطلقا مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می‌کنند، بلکه مهم این است که ما در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایتِ قلب‌مان، خویشتن را چگونه داوری می‌کنیم... رفتن به پست...

  • آدم گاهی... حواسش پرت میشود... و غذا از دهن می افتد... چای یخ میکند... کاغذ خط خطی میشود... درس چند خط در میان خوانده میشود... تلفن خودش را میکشد... تاکسی هی بوق میزند... بعد که به خودش می آید... میگوید من فقط داشتم یک لحظه به "او" فکر میکرد رفتن به پست...

  • باکسی باشین که حتی وقتی ازتون عصبانیه هم بهتون بی احترامی نکنه... رفتن به پست...