مصطفی -دی ماهی-

(mostafa_day_@)

مصطفی -دی ماهی-

1 هفته و 3 روز قبل [✔ مناظر زیبا]
 • فهم و آگاهی بالا را بهش دسترسی پیدا کنی
تاثیر گذار هستی 
فقط تائيد میکنی یا نه 
پس در اجتماع تحت
 • فهم و آگاهی بالا را بهش دسترسی پیدا کنی
  تاثیر گذار هستی
  فقط تائيد میکنی یا نه
  پس در اجتماع تحت تاثیر قرار نگیر
  شروع روز با محاسبه
  ????

  • Rasool Farajian : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 هفته و 2 روز قبل

  مصطفی -دی ماهی-

  1 هفته و 3 روز قبل [✔ مناظر زیبا]
 • همه میدانیم آموزش و یادگیری مهم 
اما 
مقدم بر این مهم آمادگی کامل شامل 

به موقع بیداری
ورزش
 • همه میدانیم آموزش و یادگیری مهم
  اما
  مقدم بر این مهم آمادگی کامل شامل

  به موقع بیداری
  ورزش
  مطالعه با تفکر
  تست هوش خود را سنجیدن

  موفقیت شدنی نیست خلق کردنیست
  ???? ???? ????????

  ادامه... دوستان
  • ابوالقاسم کریمی
  • حسن صفا
  • ابوالقاسم کریمی
  • محمد علی
  • امیر قاسمی
  26 هواداران