پخش زنده

روز عاشورا آنانی که به حسین نامه نوشتند همو را سر بریدند نکند دوباره تاریخ تکرار شود و مهدی را بخوانیم و بعد او را بکشیم برای ظهور ابتدا باید انسانیتمان ظهور کند و وجدان و عقلمان از پس پرده غیبت بیرون شود ... #بداهه ای برای امام غایبمان