پخش زنده

فکر کردی آدم‌ها چه جور از چشم می‌افتند؛ حتما که نباید یک چاقو را تا دسته توی پشتت فرو کنند، یا تویِ خیابان با کسی ببینیشان، یا گُل از گُل شکفتنشان به وقت حرف‌زدن با دیگری را تماشا کنی... آدم‌ها با وقت‌هایی که باید باشند و نیستند از چشم می‌افتند، با حرف‌هایی که میدانند گفتنشان از این رو به آن رو میکند زندگی‌ات را ولی لب از لب باز نمیکنند، آدم‌ها با عکس‌هایی که باید و نمیفرستند، با لبخند‌هایی که باید و نمیزنند، با شب‌بخیر هایی که باید قبل از پلک‌بستن بگویند و نمیگویند، با دلتنگی‌هایی که باید... از چشمانت می‌افتند و تمام میشوند...

زهرا (ارشد سرای شادی)

8 دقیقه پیش [بازنشر از azad آزاد]
  • زن هستی ساز و نظم ده و مهرگستر است سرچشمه محبت و الطاف داور است، بحر صفا و لطف خدا، مظهر عشق‌است... روز مادر مبارک سرکار بانو زهر خانم این روز بزرگ را به شما و تمام اعضای گروهتان تبریک عرض مینمایم .