پخش زنده

هی بغض می کنی به گلو فکر می کنی هر وقت بی اراده به او فکر می کنی من انتظار آره ندارم ، ولی تو هم لطفا به جای خیر ، بگو فکر می کنی باشد ، حرام ، هرچه به پایت گریستم دریای من ! اگر که به جو فکر می کنی .

آموزگار نیستم تا عشق را به تو بیاموزم، ماهیان نیازی به آموزگار ندارند تا شنا کنند ! پرندگان نیز آموزگاری نمی خواهند تا به پرواز در آیند، شنا کن به تنهایی پرواز کن به تنهایی عشق را دفتری نیست بزرگترین عاشقان دنیا خواندن نمی دانستند... #نزار_قبانی