پخش زنده

مسائل بررسی نشده گذشته ما، بقدری روی سرنوشتمون موثر هست، که میتونه ما رو بندازه توی کارهایی که حتی خودمونم تاییدش نمیکنیم، مثل خیانت، دزدی، ارتباطات نامشروع، انواع اعتیادها و....بنابراین آنچه دیده نمیشه، به قول یونگ عزیز به شکل اتفاقات در زندگی ما متجلی میشه.