پخش زنده

هيچ روزی تکرار نمی‌شود هيچ شبی، دقيقا مثل #شب پيش نيست هيچ بوسه‌ای، مثل بوسه‌ی قبل نيست و #نگاه قبلی مثل نگاه بعدی روزها، همه زودگذرند چرا #ترس، اين‌همه #اندوه بی‌دليل برای چيست؟ هيچ چيزی هميشگی نيست فردا كه بيايد، #امروز فراموش شده است... #ویسواوا_شیمبورسکا