پخش زنده

کــاش وقتی آســمــان بــــــارانی است چـــشــم را با اشـــک بـــــاران تـــر کـــنیم کـــاش وقـــتی که تـــنــها مـــی شویـــم لـــحظه ای را یــــاد یــــکدیــــگر کـــــنیم