پخش زنده

قطار سمت خدا میرفت همهٔ مردم سوار شدن وقتے به بهشت رسید همه پیاده شدن یادشان رفت مقصد خدا بود نه بهشت آدمے همین است ، مقصود را به بهترے میفروشد یار را به زیباترے ، دوست را به پول مردم را به منفعت ، آبرو را به لذت ...