ایران من

(iraneman@)

یقینا، این نتیجه جنگ درون انسانهاست

که مابین برنده و بازنده تیغه می کشد.

جنگ بین هستی و نیستی، فنا و بقا،

درجازدن و رو به جلو حرکت کردن،

گذشته و آینده! و در نهایت جنگ بین

بودن و شدن!

مسلما برای پیروزی، اول باید خود را شکست

ادامه... دوستان
 • دخت افغان زمين محمدي
 • علی سعید
 • Nasrin ۰۰۰
 • شهرزاد .
 • amir hosein
 • Sara Sara
 • Anoosh .
 • BAQER ALI
 • M M
 • ندا نادي
 • سیمین سیمین
 • زهرا 70
 • mandana Joon
 • بی نهایت ...
 • بردیا جهانپور
 • Shoo ka
292 هواداران