هما ...

(@hooma)

هما ...

2 روز پیش و 10 ساعت قبل [بازنشر از مهدی ...]

دلم از عشق چه میخواهد ؟
به جز قلبی که برایش بتپد
به جز نگاهی که نگاهش را بفهمد
و زبانی که از دوست داشتن برایش بگوید
آدم از عشق چه میخواهد ؟
به جز حواسی که برای او باشد
دلی که تنگش شود
و آغوشی که آرامش کند …
آدم از عشق چه میخواهد ؟
به جز یک نفر
که با تمام وجودش نگذارد
نگذارد …
از تنهایی بمیرد…!!

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
111 هواداران