حسام الدین شفیعیان

(@h1363)

حسام الدین شفیعیان

1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی اسراء
100-ای رسول ما به این مردم بخیل پست نظر بگو که شما اگر دارای گنجهای رحمت بی انتهای خدا
 • سوره ی اسراء
  100-ای رسول ما به این مردم بخیل پست نظر بگو که شما اگر دارای گنجهای رحمت بی انتهای خدا شوید باز هم از ترس فقر و خوف درویشی بخل از انفاق خواهید کرد که انسان طبعا بسیار ممسک و بخیل است.
  سوره ی ابراهیم
  و آن ستمکاران بزرگترین مکر و مهمترین سیاست خویش را به کار بردند ولی چه سود که پیش قدرت و تقدیر خدا مکر و فکر آنها هیچ است هر چند به مکر و سیاست خود کوهها را از جای بر کنند.
  سوره ی قصص
  5-ما اراده کردیم که بر آن طایفه ضعیف ذلیل در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم یا مراد مومنینند که پس از مظلومیت و عجز و فقر باز به ظهور امام عصر(ع) در روی زمین تا قیامت دولت و قدرت و سلطنت یابند.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی اعراف
132-(وفرعونیان به موسی)گفتند اگر تو آیات و معجزاتی آورده ای که ما را بدان سحر کنی بدان
 • سوره ی اعراف
  132-(وفرعونیان به موسی)گفتند اگر تو آیات و معجزاتی آورده ای که ما را بدان سحر کنی بدان که هرگز ما ایمان نخواهیم آورد.
  سوره ی یونس
  پس از آن همه ظهور معجزات موسی و ابطال سحر ساحران باز از آن مردم باطل پرست کسی به موسی ایمان نیاورد جز قبیله او آن هم با حال خوف و تقیه از فرعون و اتباعش که مبادا در صدد فتنه و قتلشان بر آیند که فرعون آن روز در سرزمین مصر بسیار علو و سرکشی داشت و سخت متعدی و ستمکار بود.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی یونس
82-و خدا به آیات و کلمات خود حق را تا ابد پایدار گرداند هر چند بدکاران عالم راضی نباشند
 • سوره ی یونس
  82-و خدا به آیات و کلمات خود حق را تا ابد پایدار گرداند هر چند بدکاران عالم راضی نباشند.
  سوره ی انعام
  4-هیچ آیتی از ایتهای الهی بر (تربیت و هدایت) اینان نیامده جز آن که (از جهل و عناد)از آن روی گردانیدند.
  سوره ی ابراهیم
  47-پس هرگز مپندار که خدا وعده ی رسولانش را خلاف کند که البته خدا بر هر کار مقتدر است و از ستمکاران انتقام خواهد کشید.
  سوره ی یونس
  46-و اگر ما بعضی از عقاب آن منکران را که وعده کردیم در حیات دنیا به تو نشان دهیم یا به تاخیر افکنده و پیشتر از عقاب آنها قبض روح تو کنیم باز مرجع آنان در قیامت به سوی ماست در آن روز هم خدا به اعمال و جزای آنها آگاه است.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی انفال
65-ای رسول مومنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشید بر دوی
 • سوره ی انفال
  65-ای رسول مومنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشید بر دویست نفر از دشمنان غالب خواهید شد و اگر صد نفر بوده بر هزار نفر کافران غلبه خواهید کرد زیرا آنها گروهی بی دانشند و شما با دین و دانشید لذا بر آنها غالب شوید.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • سوره ی اعراف
163-وای رسول بنی اسرائیل را از آن قریه که در ساحل دریا بود(ده ایله و مدین) بازپرس که ا
 • سوره ی اعراف
  163-وای رسول بنی اسرائیل را از آن قریه که در ساحل دریا بود(ده ایله و مدین) بازپرس که از حکم تعطیل شنبه چرا تجاوز کردند آن گاه که (برای امتحان) به روز شنبه ماهیان در مشارع پیرامون دریا پدیدار شده و در غیر آن روز اصلا پدید نمی آمدند بدین گونه ما آنان را به عمل فسق و نافرمانی آزمایش کردیم.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • آنچه از هواپیما اتفاق نیفتاد.از یک خون اتفاق افتاد. آن هم خون بود زیادتر. اما نوع اتفاق یک اتفاق تار
 • آنچه از هواپیما اتفاق نیفتاد.از یک خون اتفاق افتاد. آن هم خون بود زیادتر. اما نوع اتفاق یک اتفاق تاریخی دیگر بود. که ماحصل همان نوع پوشش را زوم میکرد. همان چیزی که زمانی برد شخصی را.نوع روش نشانه یک امر خون نیست. نشانه امر یک تغییر به نفع منافع یک کشور هست.والا در این روزها گرسنه در زنبور عسل از پیرمرد از بدنبال گشتن در شیرینی خورده میگردد. کسی یک بستنی به او نداد.آن موقع چه توقع سختی هست. خرج زیاد.از کشورهای دیگر.که در گرمایش زمین سکوت نابودی را موشک نمیکنند.

  • حسام الدین شفیعیان : /سوره ی اعراف/و چون بلا بر آنها واقع شد به موسی گفتند که از خدا به عهدی که تراست به خواه تا این عذاب و بلا را از ما دور کند بنابر این پیمان که اگر رفع بلا کردی البته به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را به همراهی و متاب

   1 هفته و 2 روز قبل

  • دریا . : بزودی نتیجه تمام ظلم وستم هایشان راخواهنددید

   1 هفته و 2 روز قبل

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • شادی زودگذر که از رسالت به آزادی نرسد.مثال سراب آزادی زودگذر هست.شادی دارد. اما خواست خدا نیست.شادی
 • شادی زودگذر که از رسالت به آزادی نرسد.مثال سراب آزادی زودگذر هست.شادی دارد. اما خواست خدا نیست.شادی آن میگذرد پشت آن ماباقیمانده تجزیه یک منافع دیگرست.آنچه خرج میشود ماحصل آنچه هست که برده میشود.چون در این جهان کسی که از رسالت به آزادی نرود حتی یک تلویزیون یا موشک خرج الکی نمیکند. ماحصل آن هست که خرج شده بازگردد. اما خداوند راه گیشه حقیقت را باز میکند.در این گیشه سختی هست اما راه درست به منزل میرسد.

  حسام الدین شفیعیان

  1 هفته و 2 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]
 • فرق خواست عامه مردم با فرق خواستن خدا برای مردم.مثال عروسکی هست که به کودکی بدهند.و شاد شود.اما خدا
 • فرق خواست عامه مردم با فرق خواستن خدا برای مردم.مثال عروسکی هست که به کودکی بدهند.و شاد شود.اما خدا عروسک نمیدهد.خداوند آنچه میدهد میگیرد اما آنچه خدا بدهد سرای ماندنی بعد آن هست.

  ادامه... دوستان
  • فاطمه فاطمی
  • شایان ....
  • امیر قاسمی
  9 هواداران