محفل خوبان

(mahfel_khoban )

محمد علی

2 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل
 • با توام مرگِ پس از زنده به گوری و جنون
با توام گوش بده حرف زیاد است هنوز
آخرین برگِ درختانِ لبِ جا
 • با توام مرگِ پس از زنده به گوری و جنون
  با توام گوش بده حرف زیاد است هنوز
  آخرین برگِ درختانِ لبِ جادهءِ پوچ
  سینه تو سینه‌یِ هوهو کشِ باد است هنوز
  آتش معرکه بالاست پِیِ دود برو
  هر کجا حضرت دادار که فرمود برو
  در پِیِ گنگ ترین حلقهءِ مفقود برو
  تو که رفتی پِیِ تاب و تپش رود برو
  به قدم‌های اسیرِ لجنم فکر نکن
  من همین بیخِ گُذر چشم به خون میبندم
  و به هر دشنه که تهدید کند میخندم
  من به هر زندهءِ ناچار نمی پیوندم
  من به دستانِ خودم گورِ خودم را کندم
  به پذیرایی و دفن و کفنم فکر نکن
  گاهی آهنگِ زلیخاست در آشوبِ دهان
  با چه سمع و بصری شکوِه بگوید کنعان
  یوسفِ دورِ مرا از غمِ تهمت بِرَهان
  گرچه رو زخمی ام و دستْ کج و تُند زبان
  به سر و صورت و دست و دهنم فکر نکن
  بعدِ صد مرتبه توبیخ غلط کردی باز؟
  ما که هستیم تو دنبال چه میگردی باز؟
  ماشه ات را بِچِکان مَرگ، اگر مَردی باز
  تو که از منزلِ منقل تبر آوردی باز
  هی به آیا بزنم یا نزنم فکر نکن
  مرگِ من، دل به طلوع شبِ جانکاه نده
  رو به این خنده یِ در گریهءِ گهگاه نده
  دل به تصویر بر آب آمدهءِ ماه نده
  بختِ نامرد بزن بد به دلت راه نده
  به غم‌انگیزیِ فرزند و زنم فکر نکن <
  [ادامه...]

  Nima ,

  2 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل

  هر از گــاهے
  بــراے آنــان ڪــه دوســتــشــان دارے ،
  نــشــانــه‌اے بــفــرســت ..
  تــا بــه یــادشــان آوریــ 
  ڪــه هنــوز بــرایــت " عــزیــزنــد " ...!  #ویــلــیــامــ_شــڪــســپــیــر />


  ❤️═══‌‌‌✧❤️✧═══

  Nima ,

  2 ساعت پیش و 56 دقیقه قبل

  بــه #طــلــوع عــشــق مــے نــشــیــنــم
  صــبــح ها
  تــا از #پــشــت پــرده ے آســمــانــت
  #نــگــاهمــ_ڪــنــیــ /> بــرایــم #بــخــنــدیــ /> #دوســتــمــ‌_داشــتــه_بــاشــیــ /> #دوســتــتــ_داشــتــه_بــاشــم
  تــا_تــمــام
  #روز_بــیــ_قــرار #تــو_بــاشــم


  عــلــے ســان

  .═══‌‌‌✧❤️✧═══

  Nima ,

  2 ساعت پیش و 57 دقیقه قبل

  ڪــوچــه پــس ڪــوچــه هاے قــلــبــتــ
  چــه جــاے امــنــے بــراے قــدم هاے مــن اســتــ
  دوســت داشــتــنــت قــشــنــگــ،
  عــشــقتــ پــر از امــنــیــتــ
  و خــواســتــنــت پــر از لــطــافــت اســتــ
  حــالــا بــا ایــن همــه خــوبــیــ
  چــرا مــن هم تــو را نــخــواهمــ؟
  مــیــخــواهمتــ جــان دلــمــ
  بــا تــمــام قــلــبــمــ

  #ســیــمــا_امــیــرخــانــیــ />
  ═══‌‌‌✧❤️✧═══

  محمد علی

  2 ساعت پیش و 59 دقیقه قبل

  ما چه کردیم که در آینهءِ مرگ هنوز
  هوسِ حق کشی و حق خوری آینده ماست
  تا دَمِ مرگ خطرناک ترین حالِ جهان
  باعث رخوت و دلبستگی و خنده ماست
  بر حذر باش که این راهِ پُر از بیم و امید
  دلِ پُر خواهد و پای سبک و دست تَهی
  بر حذر باش که فرقی نکند در صفِ حشر
  قدِ رنجورِ علف با تنهء سروِ سهی

  نــه ڪــورســوے چــراغــے نــه ردّ پــاے ڪــســیــ
  دلــم گــرفــتــه خــدایــا! ڪــجــاســت هم نــفــســیــ؟

  تو رفــتــه‌اے و بــرایــم نــمــانــده مــیــل وجــود
  چــنــان ڪــه از ســر اڪــراه مــیــ‌ڪــشــم نــفــســیــ

  چــگــونــه زار نــگــریــم؟ ڪــه آدمــے زادمــ...
  دوبــاره ســوخــت بــهشــتــم در آتــش هوســیــ

  دلــم گــرفــتــه خــدایــا چــگــونــه مــیــشــد اگــر
  نــه بــنــد قــافــیــه بــود و نــه تــنــگــیــِ قــفــســیــ

  دل شــڪــســتــه ے مــا هم حــڪــایــتــے دارد:
  هزار تــڪــّه و هر تــڪــّه‌اش بــه دســت ڪــســیــ

  #ســیــد_مــحــســنــ_خــاتــمــیــ />


  ═══‌‌‌✧❤️✧═══

  هر حــڪــایــت دارد آغــازے و انــجــامــیــ
  جــز حــدیــث رنــج انــســانــ...
  غــربتــ انــســانــ...

  آه! گــویــے
  هرگــز ایــن غــمــگــیــن حــڪــایــت را
  هر چــه بــاشــد، نــهایــت نــیــســتــ.

  #مــهدیــ_اخــوانــ_ثــالــثــ />


  ═══‌‌‌✧❤️✧═══

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • * *
  • طراوت بهرامی
  • مهرشاد :-)
  • کیمیا ناجیان
  • Shahabb Shah
  • گمشده در غبار
  • باران ...
  • Nima ,
  • Reza .
  • نازنین نازنین
  • شقایق اقبالی
  • NAHID -N
  • -E-S-M -
  • .Mehri .
  • ali n
  • خودمم ._.
  کاربران فعال